OBS! Årsmötet är den 5/7 kl 18:00

Då tryckfelsnisse var framme i Varjehandan så vill vi bara uppmärksamma om korrekt tid för årsmötet, varmt välkomna tisdag den 5/7 kl 18:00, plats Ljungenskolans matsal. Mvh Styrelsen

Information från Samverkansgruppen vägföreningar Höllviken-Ljunghusen

Vår vägförening ingår i Samverkansgruppen vägföreningar Höllviken-Ljunghusen, som  hjälper vägföreningarna  i uppdraget att underhålla vägnät, grönområden, lekplatser och dagvattenledningar. Samverkansgruppen har under april månad skickat ut en enkät bestående av 3 frågor till de 7 politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Vägföreningarna har som mål att under de kommande 4 åren öka andelen ersättning …

Stranden sommaren 2021

Sommaren 2020 var av välbekanta skäl en unik sommar. Under soliga dagar uppstod ett oerhört tryck på alla stränder runt Sveriges kust. Så även på vår strand i Ljungskogen. På det hela taget fungerade livet på stranden väl trots det stora antalet besökare, men helt problemfritt var det inte. Ett problem som återkommer är eldning …

Vägföreningens årsmöte framskjutet till den 3 augusti 2021

Ytterligare lättnader i restriktionerna med anledning av den rådande pandemin kommer förhoppningsvis under juli månad. Av den anledningen har vi beslutat att senarelägga årsmötet till tisdagen den 3 augusti 2021 kl 18.00. Samma plats, dvs Ljungenskolans matsal, och dagordning gäller (se Ljungskogens Varjehanda s 3). Glad sommar! Styrelsen

Våren är här och med den kommer trädgårdsarbete. Vi vill uppmana alla att vara extra vaksamma på förekomst i området av den extremt invasiva växten Parkslide.

Parkslide, som även kallas falsk bambu, är en växt med extrem tillväxttakt. Den kan växa ett par decimeter per dygn. Där den etablerat sig bildas bara inom något år täta buskage. Rötterna kan gå upp mot sju meter ner i jorden och kan tränga igenom vattenledningar, asfalt och betonggrunder. Den här arten är mycket svår …

Trafikutredningen

Som de flesta boende i området har noterat, så har de tillfälliga farthinder som legat ute under sommaren nu avlägsnats. SWECO, som har anlitats för att genomföra den trafikutredningen som pågår i Ljungskogen, kommer att leverera sin rapport om cirka två veckor. Därefter kommer beslut att fattas kring permanenta hastighetssänkande åtgärder. Vi hoppas att alla …

Trafikutredning 2020

Vägföreningen påbörjar denna vecka tillsammans med en extern aktör en trafikutredning i området, vilken kommer att pågå de kommande två-tre veckorna. Utredningen kommer att mynna ut i en rekommendation om permanenta åtgärder med övergripande ändamål att att göra våra vägar säkrare, samt med hänsyn tagen till att vi vill behålla huvuddelen av trafiken inom området …