OM OSS

Måtte framtida Ljungskogen inte bli ett ordinärt villaområde med bara spillror kvar av den natur vi idag gläder oss åt, måtte området fortsätta att vara skog med varsamt inplacerade hus i den naturmiljö som gjort att vi vill bo här.

Per Friberg 1979

Ljungskogens vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1964. Föreningen är väghållare för samtliga vägar i Ljungskogen. Ansvaret omfattar förutom väghållning även skötsel av naturområden, diken & dränering, vinterväghållning, förbättringsarbeten samt i förekommande fall ombyggnad av vägar.

Läs gärna stadgarna och håll dig uppdaterad genom att ta del av sammanfattningarna av vad som behandlats vid våra styrelsemöten.

Ljungskogens vägförening

Nyheter

Trafikutredningen

Som de flesta boende i området har noterat, så har de tillfälliga farthinder som legat ute under sommaren nu avlägsnats. SWECO, som har anlitats för att genomföra den trafikutredningen som pågår i Ljungskogen, kommer att leverera sin rapport om cirka två veckor. Därefter kommer beslut att fattas kring permanenta hastighetssänkande åtgärder. Vi hoppas att alla …

Trafikutredning 2020

Vägföreningen påbörjar denna vecka tillsammans med en extern aktör en trafikutredning i området, vilken kommer att pågå de kommande två-tre veckorna. Utredningen kommer att mynna ut i en rekommendation om permanenta åtgärder med övergripande ändamål att att göra våra vägar säkrare, samt med hänsyn tagen till att vi vill behålla huvuddelen av trafiken inom området …