Om våra servitut

Majoriteten av fastigheterna i Ljungskogen ägdes tidigare av AB Ljungskogens Strandbad (”Bolaget”). När Bolaget började sälja tomter till enskilda ägare intecknades i överlåtelseavtalen servitutsbestämmelser. Ändamålet med dessa var att, genom ett antal föreskrifter för de boende, skapa förutsättningar för att på lång sikt bevara områdets unika karaktär.

Servituten är idag lika giltiga som när de skapades och de får förmodas ha haft stor betydelse för att vi idag har ett absolut unikt område både vad gäller den vackra skogsmiljön och det lugn som råder. Genom information om servituten eftersträvas upprätthållandet av en gemensam respekt för vikten av att inom området upprätthålla en lugn och trivsam miljö. Om man inte har fått del av tillämpliga servitutsbestämmelser vid köp av fastighet inom området kan man be om ett utdrag från Tingsrätten. Nedan följer dock en sammanfattning.

Servitutsbestämmelserna i punktform

  • Områdets s.k. spikförbud innebär att byggnadsarbeten inte får företas under perioden 15 juni t o m 15 augusti. Inga dispenser ges under denna period, med undantag för fall då omständigheter utom fastighetsägarens kontroll (strejk eller force majeure) förhindrat arbetets fullbordande på annan tid.
  • Före en tomts bebyggande, ska ritningar över byggnadens exteriör och placering på tomten, uppvisas för Bolaget för godkännande. Den här granskningsfunktionen är för närvarande delegerad till Ljungskogens Strandbads Villaägareförening. En särskilt utsedd styrelseledamot handlägger sådana ärenden.
  • Av tomtens skogsvegetation får endast undanröjas så mycket som behövs för att uppföra byggnader, motverka brandfara och anpassa tomten till områdets bevarande. Villaägareföreningen och Bolaget har gett ut en skrift i vilken denna regel benämns Gläntanprincipen.
  • På tomten får inte uppföras industrianläggning, bedrivas restaurang- och pensionatsverksamhet eller anordnas nöjesanordningar (gäller alla tomter).
  • På tomten får inte bedrivas någon som helst yrkesverksamhet, utställning, demonstration eller annan verksamhet utan AB Ljungskogens Strandbads skriftliga tillstånd (gäller tomter som sålts efter 1954).

%d bloggare gillar detta: