Trafikutredningen

Som de flesta boende i området har noterat, så har de tillfälliga farthinder som legat ute under sommaren nu avlägsnats. SWECO, som har anlitats för att genomföra den trafikutredningen som pågår i Ljungskogen, kommer att leverera sin rapport om cirka två veckor. Därefter kommer beslut att fattas kring permanenta hastighetssänkande åtgärder. Vi hoppas att alla …

Trafikutredning 2020

Vägföreningen påbörjar denna vecka tillsammans med en extern aktör en trafikutredning i området, vilken kommer att pågå de kommande två-tre veckorna. Utredningen kommer att mynna ut i en rekommendation om permanenta åtgärder med övergripande ändamål att att göra våra vägar säkrare, samt med hänsyn tagen till att vi vill behålla huvuddelen av trafiken inom området …

Hastigheten på våra vägar

Som flera av er säkert har märkt så har fartskylten på Storvägen i den ena riktningen varit ur funktion. Detta har nu åtgärdats och fartskylten fungerar igen. Det kommer vidare inom kort att genomföras vägmarkeringsarbete på Storvägen och Kinells väg i form av ett övergångsställe (framför Ljungenskolan där gång/cykelstigen som löper innanför skolan leder ut …